Plan B

Plan B

Vi har erfart Ove Remme som kursholder med tema avhengighet.Deltakerne på kurset var fagfolk med sosialfaglig bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og terapeuter. For oss var kurset både nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene er at Ove klarte å gi oss en passe mengde av både teori og praktiske eksempler. Han har en åpen og ærlig stil som gjør fortellingene og eksemplene nære og virkelige. Vi opplever å sitte igjen med større kunnskap om og forståelse av avhengighet, hva som kan utløse det og hvordan det kan opptre i menneskers liv. Dette anbefales også til andre fagpersoner eller andre som ønsker å lære mer om avhengighet.

Martin Røren

For many years i have had the pleasure of having one of the therapists in Sincero Health as personal mentor. And for me the life-changing effects and ongoing emotional / mental / spiritual transformation which this resulted  in, can not be described in words. It has been an indescribable journey, and my life is fundamentally better in all aspect of my life today. My therapist had a unique ability to combine his passion for helping people, profound professional and personal understanding of the disease of addiction and broad knowledge of the solution to recovery. I am very grateful and very happy that there is such a person for us who really have had or have a vital need for help.
Martin Røren

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag. Min behandler hadde en unik evne til å kombinere sin glød for å hjelpe mennesker, dyp faglig samt personlig forståelse av sykdommen avhengighet og bred kunnskap om løsningen på lidelsen. Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for at det finnes en slik behandler for oss som virkelig har hatt eller har et livsviktig behov for hjelp.
Dag Holm

Dag Holm

Jag har kännt och arbetat med behandling chef i Sincero Helse Ove Andre Remme i några år. Själv är jag legitimerad psykolog och har ofta slagits av hur liten insikt den traditionella psykologin har om avhängighet som sjukdom. Det är först på senare år då jag börjat sätta mig in i neuropsykologin som det blir tydligt vilka mekanismer som är verksamma i utvecklandet av avhängighetssjukdommar. Jag har då också blivit uppmärksam på hur traditionell psykologi saknar verktyg att hantera avhängighetssjukdommar. Här har addiktoligin verkligen visat sig vara de verktyg som förmår att rulla upp den felutveckling i de så kallade exikutiva funktionerna som följer av en avhängighetssjukdom. (exikutiva funktioner är de psykologiska processer som innebär förmågan (evnet) att organsiera, planera och fatta rätt beslut. Här finns också förmågan till felkontroll).Här har faglig leder visat en mycket god förmåga att knyta an till patienterna och på ett rättframt tydligt sätt förmått personer med avhängighetsproblematik att förstå vad som måste göras. Det handlar om att bygga upp en motivation som är starkare än de krafter som fört personen på villovägar. Dessa förmågor måste terapeuten ha. Han måste också förmå klienten att förstå vilka beslut som krävs för att få en livsstilförändring till stånd. Det är en kombination av terapeutiska färdigheter och kunskaper om avhängighetens innersta väsen som krävs för att kunna följa patienten till ett nytt liv. Faglig Leder besitter dessa förmågor på ett sådant positivt smittsamt sätt att det är svårt att inte motiveras till förändring.

Hva våre referanser sier

Martin Røren

Jeg har gjennom en årrekke fått gleden av å ha en av behandlerne i Sincero Helse som personlig veileder, og for meg den livsendrende effekten og pågående følelsesmessige/mentale/åndelige transformasjon dette har resultert i, kan ikke beskrives med ord. Det har vært en ubeskrivelig reise, og mitt liv er fundamentalt bedre på alle måter i dag.… «Martin Røren»

Våre samarbeids partnere

PsychCon logo
SuperEgo logo